MONITORING EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW – 2 EDYCJA

PEJK wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji pracuje nad doskonaleniem Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. 30 czerwca 2017 roku została udostępniona jego 2 edycja – system został uzupełniony o dane dotyczące absolwentów rocznika 2015.

STUDIUM KARIER ABSOLWENTÓW UW

Przygotowaliśmy raport badawczy z II edycji Studium karier absolwentów UW, który zawiera porównanie położenia absolwentów UW na rynku pracy z sytuacją absolwentów innych uczelni. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano suplementy w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Opracowania te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową naszych absolwentów.

STUDENCKIE ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia od lat zarządza systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Celem tego przedsięwzięcia jest ewaluacja  zajęć dydaktycznych prowadzonych na UW. W roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym: zbadano 3 174 grupy zajęciowe; wypełniono 46 362 ankiety; response rate w przeciętnej grupie zajęciowej: 72%.

RAPORT O STUDIACH DOKTORANCKICH NA UW

Przekazaliśmy władzom rektorskim raport dotyczący studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Raport ten powstał na podstawie analizy danych zastanych (wtórnych), uzupełnionych wywiadami z pracownikami sekretariatów studiów doktoranckich jednostek prowadzących studia oraz wywiadami z doktorantami.