ANALIZY REKRUTACYJNE

 

Głównym celem badania jest zebranie informacji na temat zachowań kandydatów na studia. Na ich podstawie można analizować popularność kierunków oraz optymalizować procedury rekrutacyjne. Badanie organizowane jest co roku przy współpracy z Biurem ds. Rekrutacji. Biorą w nim udział wszyscy kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Badanie składa się z dwóch osobnych modułów:

Moduł 1 – Raporty rekrutacyjne

Raporty rekrutacyjne przygotowywane są co roku w oparciu o dane zastane pochodzące z rejestrów Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

Z systemu IRK pochodzą następujące informacje dotyczące kandydatów:

  • podstawowe zmienne socjodemograficzne takie jak płeć, wiek, obywatelstwo czy województwo, z którego kandydat pochodzi,
  • informacja o tym, czy kandydat studiował już wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim (na podstawie deklaracji kandydatów),
  • informacje na temat kierunków studiów, na które dana osoba zdecydowała się kandydować,
  • informacje o tym, na które spośród wybranych kierunków kandydat został zakwalifikowany, a na których nie udało mu się uzyskać odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej,

Z systemu USOS wykorzystywane są dwa typy informacji:

  • dotyczące kierunku, na który kandydact został przyjęty,
  • dotyczące ukończenia studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku przeprowadzenia badania – kierunek studiów oraz termin ich ukończenia.

Moduł 2 – Ankieta rekrutacyjna 

Ankieta Rekrutacyjna uzupełnia dane uzyskane z IRK o opinie kandydatów na temat uczelni oraz ocenę przebiegu procesu rekrutacji. Dodatkowo absolwenci studiów pierwszego stopnia na UW ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia odpowiadają na pytania dotyczące kontynuacji studiów na dotychczasowym kierunku lub zmiany kierunku. Badanie przeprowadzane jest przy pomocy aplikacji „Ankieter” pozwalającej prowadzić badania techniką CAWI.