CELE I ZADANIA

 

Głównym zadaniem Pracowni jest przygotowanie procedur metodologicznych, realizacja oraz opracowywanie wyników badań dotyczących różnych aspektów kształcenia na uczelni – zarówno na poziomie ogólnouniwersyteckim, jak i w ramach jednostek dydaktycznych. Działania te stanowią jeden z elementów systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Wyniki tych badań mają dostarczyć kluczowych informacji władzom uczelni na temat odpowiednich kierunków działań, aby w efekcie przyczynić się do podnoszenia jakości usług edukacyjnych świadczonych przez  Uniwersytet Warszawski.

Informacje zebrane przez Pracownię posłużyć mają promowaniu tzw. „dobrych praktyk” dydaktyki uniwersyteckiej, poprawy standardów i warunków kształcenia, modernizacji programów i sposobów nauczania, oraz zwiększania konkurencyjności absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy.

W ramach prowadzonych projektów Pracownia zmierza do poznania opinii i potrzeb nie tylko studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni, ale także kandydatów na studia oraz absolwentów. W szczególności, przedmiotem zainteresowań Pracowni są:

  • warunki kształcenia,
  • opinie pracowników, doktorantów oraz studentów na temat kształcenia,
  • ścieżki (tzw. „trajektoria”) studiowania,
  • losy i ścieżki kariery absolwentów