Studenckie Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia kieruje od 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Wśród celów, branych pod uwagę przy tworzeniu systemu, najważniejszym było stworzenie możliwości efektywnego i jak najmniej obciążającego uczelnię mechanizmu prowadzenia systematycznych badań ewaluacyjnych, oraz łatwego sposobu opracowywania i dystrybucji wyników.

Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu zawierającym szesnaście pytań, dostępnym w dwóch wersjach językowych, polskim oraz angielskim, dotyczącym oceny zajęć. Jednostka dydaktyczna, która przeprowadza badanie, dostaje od Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia komplet materiałów zawierających między innymi: instrukcję, formularz przewodni, oraz ankiety w wersji papierowej (ankieta ta jest przeprowadzana również w wersji angielskiej – formularz znajduje się tutaj). Prowadzone są również badania ankietowe wśród doktorantów – jest to ocena zajęć z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Formularze tych ankiet są dostępne w zakładce „Do pobrania” (na samym dole strony).

stud_zamkn_pl stud_zamkn_pl_instr stud_otw_pl

Za realizację badania, czyli zgromadzenie danych, odpowiedzialna jest jednostka dydaktyczna. Zgromadzone ankiety przekazuje się Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP), które skanuje ankiety, a następnie przekazuje je w formie cyfrowej do Pracowni. Na  podstawie tych danych opracowywane są wyniki ankiet, które następnie przekazywane są kierownikom jednostek dydaktycznych oraz wykładowcom zajęć uwzględnionych w badaniu.

Takie rozwiązanie, dzięki stabilnej metodologii badania, umożliwia obserwowanie dynamiki ocen poszczególnych przedmiotów na przestrzeni lat. Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie pozwala na równoległą ocenę procesu dydaktycznego we wszystkich jednostkach uczestniczących w badaniu, a podwyższona różnorodność źródeł informacji przekłada się na rzetelność ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie. Wybór ankiety papierowej jako narzędzia badania jest celowy, gdyż zapewnia dużo wyższy poziom realizacji, niż w przypadku ankiety internetowej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram ankiety w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018:

  • do 3 listopada – zgłoszenia jednostek do udziału w badaniu,
  • 6 – 17 listopada – weryfikacja przez jednostki danych w USOS-ie i potwierdzenie ich prawidłowości,
  • 20 listopada – 1 grudnia – przygotowanie baz danych, generowanie kart przewodnich i naklejek na koperty przez PEJK,
  • 4 – 22 grudnia – druk formularzy ankiet i kart przewodnich przez Zakład Graficzny oraz odbiór materiałów przez jednostki z Zakładu Graficznego,

/wakacje zimowe: 23.12.2017 – 07.01.2018/

  • 8 – 12 stycznia – przygotowanie przez jednostki kopert z ankietami,
  • 15 – 26 stycznia – realizacja badania w jednostkach,

/sesja zimowa: 27.01.2018 – 09.02.2018/

do 23 lutego 2018 r. – zwrot wypełnionych formularzy ankiet do Uczelnianego Centrum Personalizacji (budynek dawnego CIUW), gdzie zostaną zeskanowane.