Część III

Projekt MLA3, czyli „Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 3: Stworzenie narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych”.

Badanie polegało na stworzeniu narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych. Uczelnie gromadzą wiele informacji na temat trajektorii studiowania przy okazji administrowania procesem dydaktycznym. Informacje te są rozproszone – znajdują się w szeregu luźno ze sobą powiązanych rejestrów. Żaden ze stosowanych przez uczelnie systemów informatycznych nie jest przystosowany do prowadzenia analiz statystycznych. Służą wyłącznie zapisywaniu informacji oraz przeglądaniu kartotek pojedynczych obiektów (studentów, grup zajęciowych, nauczycieli akademickich itd.). Utrudniony dostęp uniemożliwia systematyczne wykorzystywanie zawartych w rejestrach informacji do badań procesów kształcenia.

Celem tego projektu było:

 1. Zautomatyzowanie procesu generowania z systemów IRK i USOS zbiorów danych zawierających zapisy przebiegu studiów. Powstałe w ten sposób zbiory powinny mieć formę umożliwiającą połączenie informacji w nich zawartych z informacjami pochodzącymi z rejestrów administracyjnych ZUS.
 2. Przystosowanie programów opracowanych w trakcie zakończonego projektu „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” do różnych rozwiązań organizacyjnych i uwarunkowań administracyjnych i prawnych wynikających z objęcia badaniem więcej niż jednej szkoły wyższej.
 3. Opracowanie procedur:
  1. złączania danych statystycznych o losach absolwentów szkół wyższych z informacjami pochodzącymi z rejestru ZUS,
  2. analizy połączonych danych statystycznych z badań losów absolwentów,
  3. przygotowywania raportów na temat losów absolwentów,
  4. komunikacji między uczelniami w czasie zbierania i przetwarzania danych,
  5. udostępniania wyników analiz w postaci raportóww sposób uwzględniający ograniczenia prawno-organizacyjne.
 4. Zastosowanie opracowanej procedury i wdrożenie zgodnego ze zidentyfikowanymi ograniczeniami prawno-organizacyjnymi procesu przetwarzania danych statystycznych z badań losów absolwentów i generowania raportów w sposób umożliwiający analizę historii edukacyjnej i zawodowej absolwentów różnych kierunków co najmniej dwóch uczelni na podstawie danych administracyjnych zbieranych przez te uczelnie i ZUS.

Projekt ten zakończył się opracowaniem następujących produktów:

1. Dokumentacja techniczna rozwiązań informatycznych do eksportu informacji z systemów IRK i USOS umożliwiająca tworzenie takiego oprogramowania do eksportu informacji z innych systemów używanych przez uczelnie. Dokumentacja zawierała w szczególności:

 • Opis zawartości eksportowanych danych – wykaz zmiennych z książką kodową.
 • Charakterystykę możliwości przekształceń przetwarzanych danych, w tym problemy i ograniczenia wykorzystania eksportowanych danych do monitorowania losów absolwentów.
 • Opis wykorzystywanych algorytmów, w tym lista operacji udostępnianych przez przygotowane rozwiązanie informatyczne Opis testów oprogramowania. Opisano procedury, które umożliwiły sprawne działanie oprogramowania.

2. Oprogramowanie służące przetwarzaniu informacji z rejestrów wielu uczelni i ZUS oraz udostępnianiu wyników. Oprogramowanie składało się w szczególności z następujących elementów:

 • Kod źródłowy oprogramowania.
 • Dokumentacja oprogramowania, zawierająca podręcznik użytkownika  oraz opis środowiska wykonawczego i środowiska do kompilacji oprogramowania
 • Opis testów oprogramowania, czyli opis procedur, które umożliwiły sprawne działanie oprogramowania.

Wszystkie produkty zostały przekazane do dyspozycji Instytutu Badań Edukacyjnych