Część II

Druga część przedsięwzięcia związanego z monitorowaniem losów absolwentów z wykorzystaniem rejestrów administracyjnych, czyli projekt MLA2 nosił tytuł ”Monitorowanie losów absolwentów uczelni w wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 2: Wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i popularyzacja technik analiz informacji pochodzących z rejestrów opracowanych w ramach projektów badawczych IBE”.

Projekt składał się z dwóch wzajemnie powiązanych modułów:

  • Moduł 1 (studium współzależności procesów dydaktycznych oraz funkcjonowania elektronicznego systemu obsługi studiów) – koncentrował się  na rozpoznaniu użyteczności informacji (polegającej na określeniu obciążeń jakimi obarczone są dane – zarówno w wymiarze ilościowym jak i jakościowym) zawartych w rejestrach administracyjnych uczelni do zbadania procesów dydaktycznych. Celem tego rozpoznania była identyfikacja ograniczeń potencjału analitycznego wynikających z faktycznego zakresu zbieranych danych i ich sposobu wprowadzania do systemu, a także poziomu błędów i braków danych w analizowanych rejestrach. Rozpoznanie zostało wykonane na dwóch uczelniach: na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim. Chodziło o wypracowanie uniwersalnego zestawu miar opisujących przebieg trajektorii studiowania, co da możliwość prowadzenia badań ewaluacyjnych w jednakowy sposób na wszystkich uczelniach.
  • Moduł 2 stanowił studium możliwości wykorzystania danych zastanych jako źródeł w badaniach edukacyjno-zawodowych losów absolwentów szkół wyższych. Celem tego modułu było rozpoznanie możliwości uzupełnienia wyników badań losów absolwentów prowadzonych na podstawie rejestrów szkoły wyższej i ZUS o informacje z innych źródeł (dane zastane, wyniki innych badań itp.), np. dużych badań ankietowych GUS, informacji ze spisów powszechnych, rejestrów podatkowych, danych urzędów pracy i pomocy społecznej.

Projekt ten zakończył się przygotowaniem raportów, które zostały przekazane do dyspozycji Instytutu Badań Edukacyjnych. Poniżej krótka charakterystyka zawartości raportów.

1. Raport badawczy ze studium współzależności procesów dydaktycznych oraz funkcjonowania elektronicznego systemu obsługi studiów:

  • Ocena wiarygodności danych zawartych w systemach obu uczelni. Ocena będzie zawierała opis co najmniej pięciu zagadnień, które mogą być źródłem problemów wiarygodności informacji z rejestrów. Podstawą wniosków będą kontakty badawcze z administracją techniczną USOS oraz analiza zawartości rejestru USOS i serwisów stowarzyszonych.
  • Charakterystyka problemów dotyczących jakości tych danych w zakresie związanym z badaniem losów absolwentów. Wykonawca przedstawi charakterystykę co najmniej pięciu typów zmiennych (w tym ich konstrukcji), które mogą być wykorzystane do badań losów absolwentów z wykorzystaniem danych rejestrowych.
  • Ocena użyteczności klasyfikacji zdarzeń i obiektów stosowanych w systemach obu uczelni. Przedstawienie co najmniej pięciu problemów związanych z konwersją zapisów zdarzeń w systemach obu uczelni na postać zmiennych statystycznych w prostokątnej tablicy.

2. Raport badawczy ze studium możliwości wykorzystania danych zastanych jako źródła w badaniach edukacyjno-zawodowych losów absolwentów szkół wyższych:

  • Wykaz potencjalnych źródeł danych użytecznych w procesie analiz karier edukacyjno-zawodowych absolwentów uczelni wraz z charakterystyką  zakresu informacji przydatnych w badaniach losów edukacyjno-zawodowych wyższych uczelni według źródeł danych. Opis co najmniej czterech rejestrów, wraz z charakterystyką ich zawartości oraz przykładami wykorzystania informacji do rozszerzenia wytworzonych do tej pory wskaźników w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”,  użytecznych przy badaniu losów absolwentów.
  • Określenie zasad dostępu i warunków wykorzystania wartościowych informacji pod kątem problematyki badawczej według źródła danych. Przedstawiono charakterystykę uwarunkowań prawno-administracyjnych wykorzystania opisanych źródeł do prowadzenia badań losów absolwentów.

3. Raport końcowy wraz z rekomendacjami działań koniecznych do prowadzenia systematycznych, ogólnopolskich badań losów absolwentów według procedury opracowanej w projekcie:

  • Opis opracowanej metodologii badań edukacyjnych i zawodowych losów absolwentów szkół wyższych z wykorzystaniem informacji z rejestrów administracyjnych wielu szkół wyższych i ZUS.
  • Rekomendacje działań koniecznych do prowadzenia systematycznych, ogólnopolskich badań losów absolwentów według procedury opracowanej w projekcie

Wszystkie raporty zostały przekazane do dyspozycji Instytutu Badań Edukacyjnych