Monitorowanie losów absolwentów z wykorzystaniem danych administracyjnych

Monitorowanie losów absolwentów z wykorzystaniem danych administracyjnych jest wieloetapowym przedsięwzięciem, którego początki sięgają 2010 r.

Projekt MLA1, czyli „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych„ realizowane było na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE, w ramach Poddziałana 3.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Badanie rozpoczęto w czerwcu 2010 r. i zakończono na początku 2014 r.

Celami badania było:

  • poznanie losów edukacyjnych oraz kariery zawodowych absolwentów uczelni wyższych,
  • stworzenie uniwersalnej, taniej i jednolitej dla wszystkich uczelni w Polsce metodologii, która umożliwi cykliczne badania absolwentów uczelni wyższych.

W badaniu chodziło o możliwość określenia związku między ścieżką edukacyjną, a sukcesem na rynku pracy. Dzięki wykorzystaniu danych administracyjnych możliwe będzie porównanie losów absolwentów różnych uczelni, oraz wskazanie, które uczelnie najlepiej przygotowują do rynku pracy, a także wskazanie absolwentów których uczelni najbardziej cenią sobie pracodawcy. Badanie to miało umożliwić ponadto rzetelną ewaluację jakości kształcenia na UW. W dalszej perspektywie może także przyczynić się do kształtowania dalszych kierunków polityki edukacyjnej państwa.

Realizacja powyższych celów była możliwa dzięki połączonym informacjom pochodzącym z rejestrów: Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Uniwersyteckiemu Systemowi Obsługi Studiów (USOS) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mając na uwadze wrażliwość danych wykorzystywanych w badaniu, na jego potrzeby wypracowywane zostały rozwiązania prawne i informatyczne, które zapewniają pełne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz pełną anonimowość danych. Wyniki te służyły zatem jedynie charakterystyce całych grup absolwentów (kierunku studiów, rocznika itp.), a nie poszczególnych osób. To właśnie wykorzystanie rejestrów było innowacyjną cechą realizowanego badania, gdyż w odróżnieniu od innych badań absolwentów w Polsce badanie  to realizowane jest na danych obiektywnych, a nie wyłącznie na opiniach biorących w nim udział absolwentów uczelni wyższych.

Badanie zostało podzielone na cztery moduły, w których  wykorzystano różne narzędzia badawcze. Dzięki takiemu podejściu można przyjrzeć się losom absolwentów z różnych perspektyw.

  • Moduł I – Opierał się na danych ilościowych z rejestrów: IRK i USOS Uniwersytetu Warszawskiego, ZUS. Analizy tego typu mogą odbywać się przy bardzo niskich nakładach finansowych, gdyż istotną cechą tych rejestrów jest to, że tworzone są przez instytucje w ramach wykonywania ich zadań statutowych. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na zbieranie danych. W ramach Modułu I wypracowano wskaźniki oraz narzędzia informatyczne do analizowania oraz automatycznego raportowania wyników, minimalizujące koszty ich realizacji badania.
  • Moduł II – Opierał się na danych jakościowych i miał charakter eksploracyjny. Wywiady przeprowadzone ze studentami, absolwentami, przedstawicielami uczelni i pracodawcami pozwoliły opisać kontekst badania oraz doprecyzować kategorie analityczne i hipotezy badawcze. Dodatkowo zebrane dane wspomogą proces przygotowania panelowych badań opinii absolwentów realizowanych w Module III.
  • Moduł III – Opierał się na danych ilościowych, zebranych metodą CAWI opinii studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz  pracodawców. Celem modułu III było zestawienie opinii absolwentów po wejściu na rynek pracy oraz pracodawców na temat programów nauczania. Analiza zmian opinii (zarówno trendów, jak i przepływów) możliwa jest tylko w przypadku danych uzyskanych poprzez badania panelowe. Dlatego opinie zbierane są w ramach tego modułu dwukrotnie z zachowaniem półrocznego odstępu czasu.
  • Moduł IV – był oparty na analizie istniejących raportów i opracowań dotyczących ogólnej charakterystyki rynku pracy i karier zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów wyższych uczelni. Analiza została przeprowadzona na podstawie dostępnych publikacji polskich i obcojęzycznych. Jej celem było ukazanie szerszego kontekstu funkcjonowania rynku pracy. Poszerzyło to zakres ustaleń w zakresie karier edukacyjno-zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport końcowy z projektu MLA1 został opublikowany i jest dostępny na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych.