Studenckie Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia kieruje od 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Wśród celów, branych pod uwagę przy tworzeniu systemu, najważniejszym było stworzenie możliwości efektywnego i jak najmniej obciążającego uczelnię mechanizmu prowadzenia systematycznych badań ewaluacyjnych, oraz łatwego sposobu opracowywania i dystrybucji wyników.

Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu zawierającym dziewiętnaście pytań, dostępnym w dwóch wersjach językowych, polskim oraz angielskim, dotyczącym oceny zajęć. Jednostka dydaktyczna, która przeprowadza badanie, dostaje od Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia komplet materiałów zawierających między innymi: instrukcję, formularz przewodni, oraz ankiety w wersji papierowej. Za realizację badania, czyli zgromadzenie danych, odpowiedzialna jest jednostka dydaktyczna. Zgromadzone ankiety przekazuje się Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP), które skanuje ankiety, a następnie przekazuje je w formie cyfrowej do Pracowni. Na  podstawie tych danych opracowywane są wyniki ankiet, które następnie przekazywane są kierownikom jednostek dydaktycznych oraz wykładowcom zajęć uwzględnionych w badaniu.

Takie rozwiązanie, dzięki stabilnej metodologii badania, umożliwia obserwowanie dynamiki ocen poszczególnych przedmiotów na przestrzeni lat. Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie pozwala na równoległą ocenę procesu dydaktycznego we wszystkich jednostkach uczestniczących w badaniu, a podwyższona różnorodność źródeł informacji przekłada się na rzetelność ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie. Wybór ankiety papierowej jako narzędzia badania jest celowy, gdyż zapewnia dużo wyższy poziom realizacji, niż w przypadku ankiety internetowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: pejk@uw.edu.pl