ODBYŁA SIĘ PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

W dniu 22.02.2016 odbyła się prezentacja założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski Cyfrowej” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Porządek spotkania:

 1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
 2. Prezentacja założeń projektu
  1. Istota projektu;
  2. Okres i koszt realizacji projektu,
  3. Zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
  4. Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
  5. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
  6. Znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka),
  7. Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.
 3. Pytania i uwagi uczestników